Biografi for: Hans Madsen

Man kan efter Hans E læse mere om Hans Madsen i Årsskrift fra Ribe Amt 1973, der betegnes som en velhavende mand i perioden 1790 - 1800

Hans Madsen i Tobøl købte på auktion den 22.- 26. oktober 1792 sin fæstegård i Tobøl i ny Matr til hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb. for 635rd. 1 mk 8 sk. Gården havde tilhørt Ribe Hospital, se Auctions Skiøde fra 22 maj 1795. Kopi findes hos Gunner Jermiin Nielsen.

Gården kan ses overfor forsamlingshuset i Tobøl.


Ribe, Malt, Føvling, Tobøll bye, , En gaard, 7, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Madsen, 62 år, gift, mand, fæstebonde og gaardbeboer,
Dorthe Sørensdatter, 45 år, gift, hans kone, madmoder,
Mads Hansen, 22 år, ugift, deres søn, ,
Anne Hansdatter, 17 år, ugift, deres datter, ,
Hans Hansen, 14 år, ugift, deres søn, ,
Leene Hansdatter, 10 år, ugift, deres datter, ,
Kirsten Hansdatter, 8 år, ugift, deres datter, ,
Ellen Hansdatter, 6 år, ugift, deres datter, ,
------------
Ribe, Malt, Føvling, Taabøl bye, , En gaard, 5, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Madsen, 75 år, gift, husbonde, bonde og gaardmand,
Dorthe Sørensdatter, 62 år, gift, hans kone, ,
Mads Hansen, 38 år, ugift, deres søn, ,
Hans Hansen, 31 år, ugift, deres søn, national soldat,
Kirsten Marie Hansdatter, 25 år, ugift, deres datter, ,
Ellen Hansdatter, 22 år, ugift, deres datter, ,
----------


Tirsdagen den 26de May 1795. Blev læst efterfølgende 2de Documenter.

Nr. 1. Et Auctions Skjøde.
------------------------------------

Auctions-Skiøde
for
Hans Madsen
i
Tobøll

paa ..... fra Riber-Hospital ... tilkiøbte Gaard, ...... ...... Hartkorn = 2 Tønder 4 Skjæpper 2 album, udstedt den 22de maj 1795.

Hans Warthoe til Roest Møllegaard
.... kongelig Majastæts rangeret
Kammer-Raad
samt
Herredsfoged og AuctionsDirecteur
udi
Skads-, Giørding- og Malt-
Herreder

giør Vitterlig: at ved auctionen holdet paa Ribe Raadstue den 22 de til 26 de Octbr. 1792 over Ribe Stifts Hospitals Godser haver Riber-Hospitals Bonde, Hans Madsen i Tobøll, ladet sig som Høystbydende tilslaae sin egen paaboende og hidindtil i Fæste havende Gaard i bemeldte Tobøl, Feuling Sogn, Malt herred, Riberhuus amt, anslagen i Landmaalingens nye Matricul til Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb., for ialt Kiøbe Summa 635 rd. 1 mk. 8 sk., siger Sex Hundrede tredive og fem Rigsdaler 1 mk. 8 sk., som Kongelig allernaadigst er bleven approberet den 5te July 1793. Og da bemeldte Hans Madsen nu for mig beviser at fornævnte Kiøbe Summa tilligemed 1/2 aars Renter og videre efter Conditionernes Indhold, deels Contant er blevne betalt, alt efter antagne auctions Incassator hr Justits-Raad Balles i Ribe derfor meddeelte qvittering saaledes lydende: For den Riber Hospital forhen tilhørende, men i Octbr. 1792 ved auction bortsolgte Bondegaard i Feuling Sogn, Tobøl Bye, staaende for Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb., har Kiøberen Hans Madsen i Dag betalt. -

Dels, af Kiøbe- Summen, 635 rd. 1 mk. 8 sk. ---------- 2o1 rd. 1 mk. 8 sk.
og et halv aars Rente -------------------------------- 12 - 4 - 3 17/25 -
Incasserings -. Salarium ----------------------------- 3 - 1 - 1 -
217 rd.12 17/25 sk.
Ribe den 23de Juny 1794/.
Balle/.

Deels, at for de endnu deraf resterende 434 rd. er af ham til S.T. Directionen for Ribe Stifts Hospitaler udstædt Lovformlig Pandte - Obligation af Dato 15de May 1795, der tilligemed dette Skiøde tinglyses,
Saa i Kraft af den kongelig allernaadigste Forordning om Auctions-Værket i Danmark datr. 19de December 1693, bliver herved på mit Embeds Vegne som Auctions-Directeur forbemeldteGgaard, Kjøberen og Beboeren Hans Madsen tilskiødet, ligesom jeg og herved fuldkommen skiøder og overleverer fra Ribe-Hospital til Kiøberen Hans Madsen og hans Arvinger ...... hans beboende Gaard i8 Tobøl med sit hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb. paastaaende Bygninger, samt tilhørende Grunde og Eiendomme, Landgilde og andre Indkomster, Herligheder og Rettigheder, det være sig under hvad Navn nævnes kan, intet i nogen Maade undtaget af hvad Gaarden tillegger og med Rette tillegge bør, men alt saaledes som det forhen har været Ribe-Hospital tilhørende, og nu herfra er solgt efter de til Kiøberens Efterretning på Auctions-Stædet forud bekiendtgiorte og i Auctions-Protocollen indførte Conditioner, hvoraf blandt her anordningsmæssig benævnes: At bemeldt nu solgte Gaard, eller noget af sammes Hartkorn aldrig maae legges under nogen hovedgaard eller til samlet Gods, men bestandig skal være Selv-Eier eller Strøegods; Saaledes som et frit, offentlig og uigienkaldelig Kiøb til evindelig Arv og Eiendom maae Kiøberen giøre sig samme Gaard nyttig som han bedst veed, vil, og kan paa lovformelig Maade. Og da Rieb-Hospital nu for denne herved kiøbte Gaard er skeet fornøielig Betaling med kongelig Approbation, saa har og Kiøberen herfra sit faste Hiemmel efter Loven. Dette Auctions-Skiøde maae uden Kald og Varsel derfor til nogen at give, læses og protocolleres ved hvad Ret Kiøberen for Gods befinder. Til Stadsfæstelse under min Haand og Segl.
Actum Roest-Møllgaard den 22de-- May 1795
- H. Warthoe.
Læst for Retten paa Skads-Giørding-Malt Herredes ........... 26de May 1795 H. Warthoe.
............
==============================================================================


Nr. 2 En Pandte Oblg.
-------------------------------

Jeg underskrevne Hans Madsen tilstaaer og giør herved vitterligt. -
at jeg er skyldig til S.T. Directionen for Ribe Stifts Hospitaler den Sum 434 rd.,
siger Fire Hundrede - Tredive og Fire Rigsdaler, hvilke Penge er af Kiøbe Summen for
neden Beskrevne Gaard i Feuling Sogn - Tobøl Bye - etc., med 1ste Prioritets Ret -
Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb. - Dateret, Tobøl den 15 Mai 1795.
Hans Madsen.

Til Vitterlighed efter Begjæring - G. Friis. H. Bach

Ligesom Nr. 1 paa Folio 205. -